TIDIGARE BÖCKER

Tidigare böcker

När hallänningarna blev svenskar


Brömsebrofreden 1645 innebar en total förändring för hallänningarna. Inom loppet av en generation tvangs man att skifta från dansk till svensk nationalitet. Det skedde inte utan dramatik, även om det aldrig ledde till väpnat uppror i provinsen. Övergången skildras framför allt ur ett underifrånperspektiv, där hallänningar ur alla samhällsklasser får komma till tals.

Boken kom ut 2004 och kan nu endast köpas på antikvariat.


När gränslandet fick fred


Boken skildrar hur hallänningarna drabbades av det Stora Nordiska kriget i början av 1700-talet. Freden kom på 1720-talet och gränslandets invånare arbetade sig ur kriserna genom ekonomiskt mångsyssleri och geografisk rörlighet. Mot slutet av århundradet börjar deras uthålliga kamp att ge bestående resultat. Man kan skönja en ljusning som förebådar en ny tid.

Boken, som kom ut 2010, kan beställas hos författaren. Se rubriken Kontakt.


Vessige och Alfshög


Boken berättar om de två socknarna på varsin sida om ån, som växte samman till en enhet tack vare vadstället, pråmen och slutligen bron. Området kring Vessigebro präglas av en levande landsbygd i ett gammalt kulturlandskap, rikt på fornminnen. Det är en skildring om odlingslandskapets och bebyggelsens förändring, framför allt under de senaste 200 åren, och om hur människor här har påverkat och påverkats av detta. Den speglar också utvecklingen inom skola, kyrka, kultur och föreningsliv, det som ger en bygd dess själ.

Boken, som kom ut 1996, kan köpas av Vessige-Alfshögs hembygdsförening.


Sjuhundra år i Jönköping


Boken tillkom på uppdrag av Jönköpings kommuns kulturnämnd i samband med jubileet 1984, för att ge allmänheten – inte minst skolungdomen – en lättillgänglig översikt av de 700 åren i Jönköping. Miljöer och människoöden vävs samman till en spännande läsning, vilket förstärks av Björn Gidstams teckningar.

Boken kom ut 1983 och kan numera endast köpas på antikvariat eller på Bokbösen.


SVEN LARSSON


Kontakt/Bokbeställning


Tel. 076-84 48 323


Email: sven@svenlarsson.se

Copyright. All Rights Reserved